top of page
  • Av. Dilruba Uslu

İmar Barışı

Güncelleme tarihi: 26 Ara 2020

Kamuoyunda imar barışı olarak bilinen yasal düzenleme ile herhangi bir şekilde imar yasasına aykırı olan yapıların belli şartlar dahilinde imar durumuna uygun hale getirilmesi imkanı tanınmıştır.


18.05.2018 günü 3194 sayılı İmar Kanunu’na 16 nolu geçici madde eklenmiştir. İmar Kanunu’na eklenen bu madde ile yapılan değişiklikler İmar Barışı olarak nitelendirilmiş ve vatandaşı bir nebze de olsa rahatlatmıştır. Anılan bu değişiklikle 31.12.2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmış yapılar için Yapı Kayıt Belgesi verilmesi şartları belirtilmektedir.


1. Öncelikle kanunda geçen “yapılmış yapı” ibaresi ne anlama gelmektedir?

Yapının 31.12.2017 tarihinden önce inşaatına başlanmış ve gözle görülür ölçüde yapılmış olması gerekmektedir. Ancak inşaatın tamamen bitmesi şartı herhangi bir yerde vurgulanmamıştır. 31.12.2017 tarihi itibariyle kaba inşaat bitmiş sıvası ve boyası yapılmamış yapılarda imar barışı kapsamında olacağı Bakanlığın broşüründe yer almış, ince işçiliklerin sonra bitirilebileceği belirtilmiştir.


Yapının 31.12.2017 tarihleri öncesinde yapıldığı ise, uydu görüntüleri, dava dosyalarında alınmış raporlar, tespit tutanakları ya da belediyeler veya çeşitli resmi kurumlarca kaçak yapı ile ilgili tutulmuş tutanaklar ile ispat edilebilir. Hatta 31.12.2017 tarihinden sonra yapıldığı tespit edilen yapılarla ilgili alınan yapı kayıt belgesinin iptali de bu tür belgelerle sağlanabilir.


2. Hangi tür yapılar imar barışı kapsamındadır?

31.12.2017 tarihinden önce yapılmış, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olarak yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar imar barışı kapsamına dahildir. Kanun değişikliği ile sadece Boğazici Sahil Şeridi ve öngörünüm bölgesi ile İstanbul Tarihi Yarımadanın Sultanahmet ve Süleymaniye çevresi ve Gelibolu Tarihi Alan’da belirlenen yerler bu kapsamın dışındadır.


Ayrıca başkasına ait taşınmazlar üzerinde yapılan yapılar ile hazineye ait sosyal donatı için kesin tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar İmar Barışından yararlanamaz. Planda sosyal donatı olarak gösterilen fakat kesin tahsisi yapılmayan alanlarda bulunan yapılar için başvuru yapabilecektir. Hazineye ait taşınmazın tahsis bilgisi Milli Emlak Genel Müdürlüğü veya taşra teşkilatlarından alınacaktır.


Hazineye ait olan tahsis edilmemiş olan Hazine arazileri üzerine yapılmış olan yapılar için yapı kayıt belgesi verilebilecektir. Yapı kayıt belgesi alınan bu taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tahsis edilip yapı kayıt belgesi sahipleri veya bunların kanuni veya akdi halefleri tarafından talepte bulunulduğunda, Bakanlığın belirlediği rayiç bedel üzerinden doğrudan satılacaktır. Herhangi bir açık arttırma usulü vs öngörülmemiştir. Bu şekilde satın alınacak taşınmazların satış bedelinin en az %10’u peşin alınacak, kalan kısmı 5 yıla kadar taksitlendirilebilecektir.


Satılacak Hazine arazilerinin, yüzölçümü büyük olmakla birlikte üzerindeki yapının küçük bir alanı kaplaması halinde yapının bulunduğu alan ifraz edilerek, ifrazın mümkün olmaması durumunda taşınmaz hisseli olarak satışa konu edilir.


Yine aynı usulle belediyelerin özel mülkiyetinde olan arazilerdeki taşınmazlara da yapı kayıt belgesi verilebilir ve ilgili belediyeye rayiç bedel ödenerek satış yapılacaktır.


İmar mevzuatı dışına çıkan yani fazla kat ve daire yapan Yapı Konut Kooperatifleri de imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler. Yapı Konut Kooperatifleri adına kooperatif yetkilisi veya maliklerden birisi kendi e-Devlet şifresi ile başvuru yapabilir. Ayrıca birden fazla yapı olması halinde her biri için tek tek müracaat yapılmalıdır.


Prefabrik yapılar da yapı kayıt belgesi alabilecektir. Yine Güneş Enerji Santralleri imar barışı kapsamındadır. Gecekondular, iskanlı olan yapının herhangi bir kısmına yapılan eklentiler de yapı kayıt belgesi alabilecektir. Yine tapu tahsis belgesi olan yapılar yapı kayıt belgesi alabilecektir. Sanayi yapıları da yapı kayıt belgesi alabilecektir. İmar mevzuatına göre yan ve ön çekme mesafelerine uyulmadan yapılan yapılar da imar affı kapsamındadır. Yine köylerde tapulu tarla üzerine ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan bağ, bahçe evleri de imar barışı kapsamındadır. 31.12.2017 tarihinden önce imara aykırı olarak yapılmış olan ve ilgili belediyesi tarafından mühürlenen, yapı için de Yapı Kayıt Belgesi alınabilecektir.


3. Yapı kayıt belgesi alınmadan terk işlemi yapmak gerekir mi?

Yapı Kayıt Belgesi için herhangi bir terk işlemi yapılmayacak. Fakat kat mülkiyetine geçişte imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanlar var ise (yola taşma gibi) bu alanların terk edilmesi gerekmektedir.


4. Yapı kayıt belgesi ne gibi haklar sağlar?

Yapı kayıt belgesi alan yapılara geçici olarak elektrik, su ve doğalgaz bağlanabilir. Yine Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili İmar Kanunu uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir. Yapı Kayıt Belgesi işyeri açma ruhsatı başvurusu için kullanılabilir. Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra isteyen malikler tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek.


Bu belge alındıktan sonra sadece kat mülkiyetine geçilmesi durumunda kendi bağımsız bölümünü satılabilir. Kanunda yapı kayıt belgesi verilen yapının kat mülkiyetine geçmesi için herhangi bir süre öngörülmemiş olduğu dikkate alındığında Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılar ile ilgili olarak herhangi bir süre sınırı olmaksızın kat mülkiyeti tesis edilmesi mümkündür.


5. Uygun olmayan, usul ve esasları karşılamayan taşınmaz için yapı kayıt belgesi düzenlenir ve bu durum ortaya çıkar ise ne olacak?

Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemeyecek, usul ve esasları sağlamayan yapılar için bu belgenin düzenlendiğinin tespit edilmesi durumunda, Yapı Kayıt Belgesi iptal edilir, bu belgenin sağlamış olduğu haklar geri alınır, Yapı Kayıt Belgesi bedeli olarak yatırılmış olan bedel iade edilmez ve belge düzenlenmesi safhasında yalan ve yanlış beyanda bulunulan müracaat sahibi Türk Ceza Kanunu kapsamında suç duyurusunda bulunulur.


Yapı kayıt belgesi için ödenecek bedel eksik ise tamamlattırılır, belge buna uygun düzeltilir. Ancak eksik olan bedel ilgililerce ödenmezse Türk Ceza Kanunu’nun remi belgelerin düzenlenmesinde yalan beyan başlıklı 206. maddesine istinaden suç duyurusunda bulunulur.


Bu madde; “Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.” demektedir.


Yapı kayıt belgesi için ödediğiniz bedelin fazla olması durumunda ise idarenin resen alacağı bir karar olmayıp sizin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir. Müdürlük tarafından mahallinde inceleme yapılarak, düzeltme formu düzenlenir. Bu düzeltme formu onaylandıktan sonra yapı kayıt belgesinde yeniden bir düzeltme yapılmaz. Bu sebeple onaylı düzenleme formu yapı kayıt belgesinin ayrılmaz parçası kabul edilir. Onaylı düzeltme formunun da yapı kayıt belgesi ile saklanması gerekir.


6. Yapı kayıt belgesi ne zamana kadar geçerlidir?

Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir. Ayrıca Yapı Kayıt Belgesi, gerçeğe aykırı şekilde düzenlendiyse veya 31.12.2017 tarihinden önce yapılmadığı tespit edilen bir yapıya verildiyse iptali istenebilir.


Yapı Kayıt Belgesi kalıcı bir imar hakkı sağlamaz. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda o an yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır. Örneğin İmar mevzuatına göre 4 katlı olan bir yapıya 5. kat çıkılmış ve yapı kayıt belgesi alınmış ise, yapı yıkılıp yeniden yapıldığında, o anki imar mevzuatına göre 4 kata izin veriliyorsa 4 kat yapılabilecektir. Eğer o anki imar mevzuatı 5 kata izin veriyorsa ancak 5. kat yapılabilecektir. Bu sebeplerle yapı kayıt belgesi geçici haklar sağlasa da, belge alındıktan sonra proje çizilip gerekli işlemler yapılıp kat mülkiyetinin de alınması uygun olacaktır.


7. İmar Barışı başvuruları ne zamana kadar, nereye, nasıl yapılacak?

31/10/2018 tarihine kadar yapı kayıt belgesi için başvurulması, gerekli şartların yerine getirilmesi ve 31/12/2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilir.  Başvuru ve ödeme süresini bir yıla kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Şimdilik 31.10.2018 tarihine kadar yapılması gereken başvurular e-devlet sistemi üzerinden veya Bakanlık tarafından yetkilendirilen kurum ve kuruluşlara başvurulmak suretiyle yapılacaktır. Şuan Bakanlık tarafından sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlükleri yetkilendirilmiştir. Ancak ileride yetkilendirilen kurumlar arttırılabilir. Yapı Kayıt Belgesi için yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-Devlet üzerinden Yapı Kayıt Sistemindeki Yapı Kayıt Belgesi formunun doldurulması suretiyle müracaatta bulunulacaktır. Bu sebeple e-devlet sistemi yerine İl Müdürlüğüne giderken de yanınıza 2 fotoğraf, belediyeden rayiç bedel kağıdı ve maliklerden birinin e-devlet şifresini almanız gerekmektedir.


Çok malikli yapıda yalnızca bir kişinin başvurması yeterlidir.


İskânı olmayan yapının herhangi bir bağımsız bölümüne sahip kat maliki, Yapı Kayıt Belgesi için tek başına başvuruda bulunabilir ancak yapının yani binanın tamamı için başvuruda bulunacak ve yine tüm bina bedelini ödeyecektir. Bu bedel aşağıda detaylı anlatıldığı üzere, sonra hissedarlardan, diğer maliklerden istenebilir. Yani yapı kayıt belgesi başvurusu için tüm maliklerin izni gerekmemekte olup maliklerden birinin başvurusu yeterli olacaktır. Ancak kat mülkiyetine geçilmek istenirse tüm maliklerin muvafakati (izni) gerekmektedir.


Yapı kayıt belgesi için herhangi bir kroki veya çizim istenmeyecek. Ancak kat mülkiyetine geçilmek istenildiğinde gerekli belgelerin proje vs bulunmaktadır.


Aynı parselde bulunan her bina için ayrı ayrı başvuru alınacaktır.


Yapı denetim borcunu ödemeden yapı kayıt belgesi alınabilecek, ancak  bu borç silinmeyecek, yapı denetim mevzuatı hükümlerine ve özel hukuk hükümlerine göre tahsil edilebilecektir.


Mahkeme kararı ile ruhsatın iptal edildiği yapılarla ilgili de başvuru yapılabilir.


Ortak alanlardaki aykırılıklar nedeni ile ruhsatsız veya iskansız olan yapılarda (terasın kapatılması ya da bodrum katın konut/ticarete çevrilerek satılmış olması durumu gibi) bir malik binanın tamamı için başvuru yapabilecektir. Ancak tüm bina için yapı kayıt bedeli ödenecektir.


8. Devlet Kapısı üzerinden yapılacak müracaatta gereken bilgiler nelerdir?

1) E-devlet şifresi

2) Geçerli bir cep telefonu numarası

3) Geçerli bir e-posta adresi

4) Beyan edilecek yapının adresi

5) Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri

6) Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m2)

7) Yapıdaki konut ve işyeri sayısı

8) Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m2) (İlgili belediyesinden alınabilecektir.)

9) Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m2)

10) Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)

11) İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi

12) Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. (Fotoğrafların dosya formatı .jpg, .jpeg veya .png olmalıdır.)


9. Bedel nasıl belirlenecek?

Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın Emlak Vergisi Kanunu’na göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda %3, ticari kullanımlarda %5 oranındadır. Emlak vergi değeri ilgili rayiç bedel belediyelerden temin edilir. Bina değeri hesaplanırken yıpranma payı düşülmeyecektir.


Yapı kayıt belgesi bedeli tek seferde 31.12.2018 tarihine kadar ödenir. Taksit yapılmayacaktır.

Arsa emlak vergi değeri hesaplanırken;

1) Hazineye ve belediyelere ait taşınmazlar üzerinde inşa edilmiş yapılar için yapının oturum alanına karşılık gelen arsa payı üzerinden,

2) Parsel üzerinde birden fazla yapı bulunması durumunda, sadece Yapı Kayıt Belgesi müracaatında bulunulan yapıya isabet eden arsa payı üzerinden,

3) Hisseli taşınmazlarda, yapı malikine ait hisse oranı üzerinden hesaplama yapılır.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, yaklaşık maliyet bedeli belirlenirken birim maliyet bedeli;

1) Tarımsal amaçlı basit binalar için 200 TL/ m2

2) 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için 600 TL/m2

3) 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için 1000 TL/m2

4) 8 ve daha yüksek katlı binalar için 1600 TL/m2

5) Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel ve benzeri yapılar 2000 TL/m2

6) Enerji üretim tesisleri için 2.000.000 TL/MW,

7) İskele, liman, tersane için 1500 TL/m2,

8) İstinat duvarı, dolgu alanı, havuz, spor sahaları ve benzeri bina niteliğinde olmayan yapılar için 150 TL/m2

Binanın katları hesap edilirken bodrum katları da hesaba katılır.


Yapı Kayıt Belgesi bedeli; yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri ile binanın toplam yapı alanı dikkate alınarak hesaplanacak yapı yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden belirlenir.


Yapının konut veya ticaret olarak tek kullanımlı veya karma kullanımlı olup olmadığı da gözetilir. Karma kullanımlı yapılarda konut ve ticari olarak kullanılan alanların arsa oranları ayrı ayrı dikkate alınarak konutlarda yüzde üç, ticari kullanımlarda yüzde beş olarak belirlenir.


İbadethaneler ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin ticari maksatla kullanılmayan yapıları için belge bedeli alınmaz.


Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin tamamı ödenmeden, Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmez. Yapı Kayıt Belgesi bedelinin tamamını ödeyen yapı maliki genel hükümler çerçevesinde diğer yapı maliklerinden kendi paylarına düşen miktarı talep etme hakkına sahiptir.


Çünkü yapı malikleri yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda, yapının tamamı için hesaplanan Yapı Kayıt Belgesi bedeline, kendi bağımsız bölümünün kullanım durumuna göre eşit olarak katılmak zorundadır.


Yapı kullanma izni bulunan yapılardaki aykırılıklarda, aykırılıktan dolayı meydana gelen alan da dâhil olmak üzere, kendi bağımsız bölümünün alanının, bağımsız bölümü ile aynı kullanıma sahip bölümlerin alanının toplamına oranının, kendi bağımsız bölümü ile aynı kullanıma sahip bölümler için hesaplanan Yapı Kayıt Belgesi bedeli ile çarpılması suretiyle hesap edilen bedeli ödemek zorundadır.


Yapı kullanma izni bulunan yapılardaki aykırılıklarda, aykırılık hangi bağımsız bölüm ile ilgili ise o bağımsız bölüm yapı maliklerinin, kendi bağımsız bölümleri için ödenmesi gereken bedeli ödemeleri durumunda aykırılığı olan bağımsız bölüm belirtilerek Yapı Kayıt Belgesi düzenlenir.


Bağımsız bölümünde aykırılık olmasına rağmen kendi bağımsız bölümüne düşen bedeli ödemeyen ve aykırılığı olan bağımsız bölümünü gösteren Yapı Kayıt Belgesi almayanlar aynı binada başka bir bağımsız bölüm için düzenlenen Yapı Kayıt Belgesinden faydalanmaz.


Yapı kullanma iznine göre tek bağımsız bölüm olarak kullanılan; alışveriş kompleksi, hastane, otel, fabrika, imalathane ve benzeri yapılardaki aykırılıklarda, yapı yaklaşık maliyet bedeli aykırılıktan dolayı meydana gelen alan üzerinden hesap edilir. Yapılan aykırılık neticesinde herhangi bir alan kazanılmamış ise veya kazanılan alan 1000 m2 veya bu miktarın altında ise yapı yaklaşık maliyet bedeli 1000 m2’den hesap edilir.


10. İmar Barışı kapsamında Kat mülkiyetine geçiş olacak mı?

İskan alınamadığından kat mülkiyeti kurulamayan yapılarda yapı kayıt belgesi alındıktan sonra maliklerin tümünün muvafakat etmeleri ve varsa umumi hizmete ayrılan yerlere denk gelen alanların terk edilmesi şartıyla, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın, yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme yapılarak tapuda bu yapıyla ilgili cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecektir. Yani kat mülkiyetinin kurulması için maliklerin tamamının anlaşması ve imar planında, yol, yeşil alan, park gibi alanların terk edilmesi gerekmektedir.


Bu işlemlerin sonucunda kat mülkiyetine geçen yapıların alım satım işlemleri yasallık kazanacak. Ayrıca kat mülkiyetine geçen yapı için arsa vasfından alınan emlak vergisi, yapı vasfından alınmaya başlanacaktır. Kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulduğu için bina; teminat, ipotek veya her türlü bankacılık işlemlerinde değerlendirmeye alınabilecektir.


Ancak yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır. Yani depremsellik açısından yapılarda alınması gereken her türlü tedbiri malikleri alacaklardır. Yapının depreme dayanıklılığı ve yapının fen ve sanat norm ve standartlarına aykırılığı hususu yapı malikinin sorumluluğundadır.


Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın kullanım maksadı değişiklikleri de dahil olmak üzere tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi yapılabilmesi için;

a) Yapı Kayıt Belgesi,

b) Mevcut yapının veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı ve yapı maliklerini de gösteren ve mimar tarafından yapılan ve ana gayrimenkulün yapı maliki veya bütün paydaşlarının imzaları alınarak imzalanan ve elektronik ortamda Tapu Müdürlüğüne ibraz edilen proje,

c) İmar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edildiğine ilişkin ilgili belediyesinden alınan belge,

ç) Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran yapı maliki veya malikleri tarafından imzalanmış yönetim plânı,

d) Yapı Kayıt Belgesi ile zemin ve mimari proje uyumunu gösteren ve tescil sayfasını da içeren özel harita mühendislik büroları veya Lisanslı Harita Kadastro Büroları (LİHKAB) tarafından düzenlenmiş olan zemin tespit tutanağı ile birlikte kadastro müdürlüğüne müracaatta bulunulur.

Bu fıkranın (b) bendinde belirtilen projeyi hazırlayan mimar ile (d) bendinde belirtilen zemin tespit tutanağını hazırlayan mühendisler bu belgelerin içeriklerinin doğruluğundan yapı malikleri ile birlikte hukuken sorumludur. Bu sorumluluk gereğince kadastro müdürlüğü tarafından resen zemin tespit tutanağının sadece büro kontrolleri yapılmakla yetinilerek tescil için ilgili tapu müdürlüğüne gönderilir ve daha evvel Yapı Kayıt Belgesi için ödenen meblağ kadar bir bedelin Hazine ve Maliye Bakanlığının merkez muhasebe birimi hesabına yatırılmasından sonra ilgili tapu müdürlüğünce ilgili vergi dairesi müdürlüğüne ibraz edilmek üzere, Yapı Kayıt Belgesine konu yapıya (Mahalle/Sokak/Bina No-Ada/Parsel/Pafta No) ve söz konusu yapıdaki bağımsız bölümler veya sair tesisler ile maliklerine ait bilgileri içeren bir yazı düzenlenerek başvuru sahibine verilir ve ilgili vergi dairesince söz konusu yapıya ilişkin olarak cins değişikliği harcının tahsil edilmesi üzerine tapu müdürlüğünce belirtilen işlemler yapılır (Örnek hesaplama için bakanlık linki: http://apps.csb.gov.tr/imarhesapla/).


11. İmar Barışından faydalanmanın sonuçları nelerdir?

İmar Barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alınması halinin en önemli sonucu yapının imar mevzuatına uygun hala getirilmesidir.


Daha önce “kaçak yapı” niteliğinde olan imar mvzuatına aykırı olarak yapılmış olan yapı nedeni ile verilen idari para cezasının iptal edileceği yasada açık olarak düzenlenmiştir. Ancak yasa ile ödenen idari para cezasının iade edileceğine dair bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Ödenen İdari Para Cezalarının iade edilmesi hakkaniyet gereği olmalıdır.


Diğer taraftan “kaçak yapı” nedeni ile ilgili mülkiyet sahibi ve / veya inşaatı yapan kişi hakkında verilen imar kirliliğine neden olma suçu kapsamındaki ceza da ortadan kaldırılmaktadır.


İmar mevzuatına uygun hale getirilen yapının artık imar kirliliğine sebep olunduğundan bahsedilebilmesi mümkün değildir.

651 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page