top of page
  • Av. Arda Aşık

İdari Görevin İnternet Sitesinden ve Elektronik Posta ile Tebliği Mümkün mü?

Güncelleme tarihi: 26 Ara 2020

İdare tarafından yapılacak görevlendirmelerin ilgilisine tebliğ edilerek bildirilmesi esastır. Son günlerde farklı illerde aile hekimleri hakkında düzenlenen nöbet listelerinin Halk Sağlığı Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandığı veya elektronik posta adreslerine gönderildiği görülmektedir. İlgili işlemin altına da “işbu ilan/e-posta tebliğ yerine geçer” şeklinde ibarelere yer verilmektedir.


İdare tarafından yapılacak tüm tebliğlerin 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca yapılması zorunluluktur.


7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 10. maddesi ile; “Tebligat, tebliğ yapılacak şahsa bilinen en son adresinde yapılır. Şu kadar ki; kendisine tebliğ yapılacak şahsın müracaatı veya kabulü şartiyle her yerde tebligat yapılması caizdir.


Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır.”düzenlemesine yer verilmiştir.


Tebligat Tüzüğünün 13. maddesi ile; “Tebligat, tebliğ yapılacak şahsa kendi müracaatı, diğer alakalıların bildirmesi, mevcut vesaik tahkikat veya sair suretlerle bilinen en son adresinde yapılır.


Tebligat yapılacak adresin takdiren tesbit edilmiş olması lazımdır. Gösterilen adreste tebligat yapılmayan ahvalde, tebligatı çıkaran merci tarafından memurların ve diğer meslek ve sanat erbabının adresleri mensup oldukları teşkilattan, avukatlarınki barodan veya Adliye Vekaletinden, askeri şahısların adresleri askerlik şubesi, Milli Müdafaa Vekaleti gibi salahiyetli mercilerden sorulur.


Bu merciler sorulan adresi en kısa zamanda ve sahih olarak bildirirler.” ve 14. maddesi ile de; “Bir şahsa, adresinden başka bir yerde tebligat yapılabilmesi, o şahsın kabulüne mütevakkıftır.


Tebliğ yapılacak şahıs, tebliği çıkaran mercie veya PTT merkezine veyahut tebliğ memuruna müracaat ederse kendisine tebligat yapılır.” hükümlerine yer verilmiştir.


Yasa hükmü uyarınca ilgilisine yapılacak tebligatın, muhatabın bilinen adresinde ve bizzat kendisine yapılması esastır. Ancak muhatabın tebliğ yapılabilecek başkalarını tebligat yapan idareye bildirmesi veya kendisi talepte bulunarak başka bir yerde tebligat yapılabilmesi de mümkündür. Muhatap, kendi rızası ile tebligatı ilgili merciden kendisi de tebliğ alabilir.


7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28. maddesi ile;

“Adresi meçhul olanlara tebligat ilanen yapılır.

Yukarıki maddeler mucibince tebligat yapılamıyan ve ikametgahı, meskeni veya iş yeri de bulunamıyan kimsenin adresi meçhul sayılır.

Adresin meçhul olması halinde keyfiyet tebliğ memuru tarafından mahalle veya köy muhtarına şerh verdirilmek suretiyle tesbit edilir. Bununla beraber tebliği çıkaran merci, muhatabın adresini resmi veya hususi müessese ve dairelerden gerekli gördüklerine sorar ve zabıta vasıtasıyla tahkik ve tespit ettirir.

Yabancı memleketlerde oturanlara ilanen tebligat yapılmasını icabettiren ahvalde tebliği çıkaran merci, tebliğ olunacak evrak ile ilan suretlerini yabancı memlekette bulunan kimsenin malüm adresine ayrıca iadeli taahhütlü mektupla gönderir ve posta makbuzunu dosyasına koyar.” düzenlemesine yer verilmiştir.


Yasa ile düzenlendiği üzere, ilanen tebligat yapılabilmesi için muhatabın adresinin bilinmemesi ve belirlenememesi gerekmektedir. Ancak bu durumda internet üzerinden ilanen tebligat yapılabilmesi mümkün olmaktadır.


Aynı yasanın 7/A maddesi uyarınca; “Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir.

Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.

Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.” düzenlemesine yer verilmiştir.


İlgiliye elektronik posta ile tebligat yapılabilmesi için ise ilk şart, iligilinin tebligata elverişli bir elektronik posta adresini bildirerek buraya elektronik tebligat yapılmasını talep etmesidir.


Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin 5. maddesi uyarınca elektronik tebligatı yapmaya sadece Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünün yetkili kılınmış olduğunu düzenlemektedir. Aynı yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca, Tebligatı çıkaran merci, elektronik tebligat mesajını Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından verilen elektronik tebligat adresi aracılığıyla İdareye iletir. Aynı yönetmeliğin 9. maddesi ile de Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından muhataba elektronik tebligat yapılabileceği düzenlenmiştir.


Görüleceği üzere elektronik tebligat sadece Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından yapılabileceği gibi muhatabın elektronik tebligata elverişli bir elektronik posta adresi edinmesi ve bu adrese elektronik tebligat yapılması için talepte bulunması gerekmektedir.


Mevcut yasal düzenlemeler karşısında İdare tarafından aile hekimlerine internet sitesi veya elektronik posta ortamında tebligat yapılabilmesi hukuken mümkün değildir.

1.975 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page