top of page
  • Av. Arda Aşık

Aile Sağlığı Merkezlerinden alınan ecrimisil sil baştan

Güncelleme tarihi: 26 Ara 2020

Aile hekimlerine görev yaptıkları aile sağlığı merkezlerinin bulunduğu kamu binaları Devlet tarafından kiraya verilebilmektedir.


İdare tarafından da görevlendirme ile yapılmayan kira sözleşmeleri bir kısım aile hekimleri hakkında çeşitli sebeplerle hala yapılabilmiş değildir. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi kira bedelinin hatalı ve yüksek tespit edilmesinden kaynaklanmaktadır.


Benzer durumda Bursa Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen ecrimsil ihbarnamesine karşı Bursa İdare Mahkemesi nezdinde aile hekimleri hakkında ecrimisil düzenlenemeyeceği iddiamız ile iptal davası açılmıştı.


İtiraz üzerine dosyayı inceleyen Bursa Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen kararda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. maddesi ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca; Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerin izinsiz işgal edilmesi nedeniyle işgal eden gerçek veya tüzel kişiden ecrimisil istenmesinde illerde il defterdarlığı (milli emlak dairesi başkanlığı veya milli emlak müdürlüğü) ve ilçelerde milli emlak müdürlüğü yoksa malmüdürlüğü yetkili olup, hazineye ait taşınmazın tahsisli olduğu kurumun ecrimisil tahsil ve takip yetkisi bulunmadığından işgali yetkili birimlere bildirmekten başka ecrimisil talep ve tahsilinde yetkisi bulunmayan tahsis sahibi davalı idarece (İl Halk Sağlığı Müdürlüğü) tesis olunan dava konusu işlemde yetki yönünden mevzuata ve hukuka uyarlık bulunmamaktadır açıklamalarına yer verilmiştir. Bununla birlikte mahkeme tarafından Sağlık Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında imzalanan devir protokolünün İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne ecirimisil talep ve tahsili yetkisi vermediğini de açıklamıştır.


Bursa Bölge İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda aile hekimlerinden ecrimisil talep edilebilmesi için öncelikle bu yöndeki tespitin İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından ilgili Milli Emlak Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. Bundan sonra ecrimisil tespit ve talep yetkisi tamamen Milli Emlak Müdürlüğü taşra teşkilatına aittir.


Söz konusu prosedür haricinde İl Halk Sağlığı Müdürlükleri tarafından yapılan ecirimisil talepleri hukuka ve usule aykırı olup iptale tabidir.


İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından tebliğ edilen ecirimsil ihbarnamesine karşı 15 gün içerisinde düzeltme ve iptal talebinde bulunulması gerekmektedir. Talepte Bursa Bölge İdare Mahkemesi kararı uyarınca İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından ecrimisil düzenleme, talep etme ve tahsil etme hak ve yetkisinin bulunmadığı belirtilerek işlemin düzeltilerek iptal edilmesi isteminde bulunulmalıdır.


Talebin kabul edilmemesi halinde düzeltme ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde davaya bakmakta görevli ve yetkili ilgili İdare Mahkemesi Başkanlığı nezdinde işlemin iptali istemi ile dava açılması gereklidir.


Düzeltme talebinde bulunulmaması veya dava açılmaması halinde işlem hukuka aykırı olsa bile hukuken iptal edilmemiş olacağından İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından ecirimisil talep ve tahsil işlemleri yürütülecek ve ilgili ihbarname Vergi Dairesi Başkanlığına iletilerek borcun tahsili talep edilecektir.


Söz konusu olumsuzluklara yer vermemek için süreleri içerisinde gelen ecrimisil ihbarnamelerine karşı düzeltme talebinde ve düzeltme talebinin reddi halinde de iptal davası açılması önemlidir.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page