top of page
  • Av. Arda Aşık

Aile Hekimliğinde Disiplin Cezalarına Karşı İdari Yargıda Dava Açma Süreleri

Güncelleme tarihi: 26 Ara 2020

Aile hekimleri ve aile sağlığı elamanları hakkında verilen disiplin cezaları Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin 14. maddesi ile düzenlenmiştir.


Buna göre;

“(1) Ek (2)’de yer alan fiilleri işleyen sözleşmeli aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına ilgili vali yardımcısı tarafından, tespitin Bakanlık veya Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılması halinde ise Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca, ihtar puanı gerektiren fiilin kişiye tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde alınan savunmalar uygun görülmediği takdirde fiillerine karşılık gelen ihtar puanları uygulanmak suretiyle doğrudan yazılı ihtar yapılır. Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca yapılan ihtarlar, işlem yapılmak üzere ilgili valiliğe bildirilir.

(2) İlgili aile hekimi ve aile sağlığı elemanı, vali yardımcısının verdiği ihtara karşı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde valiye, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun verdiği ihtarlara karşı ise Bakanlık Müsteşarına itirazda bulunabilir. İtiraz mercileri otuz gün içinde itirazı inceleyerek karara bağlar ve kararı ilgilisine yazılı olarak bildirir.”


Aile hekimliği sisteminde ihtar puanı cezası olarak karşımıza çıkan disiplin cezalarının Vali Yardımcısı tarafından bizzat verileceği düzenlenmiştir.


Bu şekilde verilen ihtar puanı cezasına karşı farklı hukuk yolları kabul edilmiştir;

1. Gelen ihtar puanı cezası ilgili İdare Mahkemesi nezdinde 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7. maddesi uyarınca 60 gün içerisinde iptal davasına konu edilebilir.

2. İptal davasının haricinde AHÖSY md.14/2 uyarınca 7 gün içerisinde Vali nezdinde bu karara itiraz edilebilir. İtiraz edilmesi durumunda Valilik tarafından 30 gün içerisinde itiraz hakkında bir karar verilmesi gereklidir. Bu süre idarenin iç işleyişine ilişkin bir düzenleme olup bu süreye uyulmaması işlemin iptalini gerektirmemektedir. Bu durumda Valilik tarafından verilecek karar tarihi önem kazanmaktadır.

a. Valilik tarafından, itiraz tarihi olan 7 günün ardından 60 gün içerisinde cevap verilmesi halinde;  kararın tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde ilgili İdare Mahkemesi nezdinde 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7. maddesi uyarınca 60 gün içerisinde iptal davasına konu edilebilir.

b. Valilik tarafından, itiraz tarihi olan 7 günün ardından 60 gün içerisinde cevap verilmemesi halinde; bu süreyi takip eden 60 gün içerisinde ilgili İdare Mahkemesi nezdinde 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7. maddesi uyarınca 60 gün içerisinde iptal davasına konu edilebilir. Bu durumda dava açma süresi 7+60+60 gün olarak uygulanması gerekmektedir.

Danıştay tarafından daha önce uygulanan disiplin cezasına karşı yapılan itiraz üzerine cevap verilmeden kararın kesinleşmeyeceğine ilişkin olan içtihadından[1] dönülmüş ve HSYK Hukuki Müzakere Toplantısı ile de tartışıldığı üzere, disiplin cezasına itiraz hakkında itiraz merci tarafından cevap verilmemesi halinde bunun zımni ret işlemi olarak kabul edilerek dava açma süresinin 7 (itiraz süresi) + 60 (zımni ret süresi) + 60 (dava açma süresi) olarak uygulanması gerektiği sonucuna varılmıştır[2].


Buna göre hak kaybına yol açılmaması adına aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının disiplin cezalarına karşı idari dava açma sürelerinde;

1. disiplin cezasına itiraz edilmemesi halinde disiplin cezasının tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde,

2. disiplin cezasına itiraz edilmesi halinde Valilik kararının tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde,

3. disiplin cezasına itiraz edilmesi ve fakat Valilik tarafından 60 gün içerisinde cevap verilmemesi halinde, itiraz süresi olan 7 gün + Valilik tarafından cevap verilmeyen 60 günün bitiminden itibaren başlayacak 60 gün içerisinde,

ilgili İdare Mahkemesi nezdinde iptal davası açılması gerekmektedir.


 

[1] Danıştay 8.Dairesi 2009/9342 Esas ve 2013/769 Karar sayılı 08.02.2013 tarihli kararı


[2] Danıştay 12.Dairesi 2013/10983 Esas ve 2013/12389 Karar sayılı 23.12.2013 tarihli kararı

276 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page