top of page
  • Av. Arda Aşık

Aile Hekimliği Sisteminde Disiplin Usulleri

Güncelleme tarihi: 26 Ara 2020

Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları hakkında disiplin işlemleri neticesinde hangi cezaların verileceği, Aile Hekimliği Kanununun 8. maddesi uyarınca yürürlükte bulunan Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi ile düzenlenmiştir.


Anılan yasa maddesi uyarınca, aile hekimi ve aile sağlığı elemanı hakkında tespit edilen eylem karşılığı, Yönetmeliğin ekinde bulunan Ek-2 listesindeki ihtar puanı cezaları verilebilecektir. Ceza yasalarının genel ilkesi uyarınca da kıyasen disiplin cezası verilemeyeceğinden Ek-2 listede bulunmayan eylemler hakkında ihtar puanı cezası verilebilmesi mümkün olmayacaktır.


Aile hekimi ve aile sağlığı elemanı hakkında verilen ihtar puanı cezalarının toplam yüz puana ulaşması halinde aile hekimliği veya aile sağlığı elemanı hizmet sözleşmesi sona erdirilmektedir. Bu şekilde sözleşmesi sona erdirilen aile hekimi ve aile sağlığı elemanının bir yıl süreyle yeniden sözleşme imzalamak üzere talepte bulunabilmesi mümkün değildir.


Bunun yanı sıra, özellikle nöbet eylemleri nedeni ile başlatılan disiplin işlemleri hakkında aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları hakkında tereddütler ortaya çıkmıştır.


Yönetmelik uyarınca, aile hekimliği ve aile sağlığı elemanı hizmet sözleşmesi 2 mali yıl için yapılabilmektedir. Disiplin cezaları yönünden de, bir sözleşme dönemi içerisinde verilen ihtar puanı cezalarının yüze ulaşması halinde sözleşmenin sona erdirileceği, ihtar puanlarının yüz puana ulaştığının sözleşme dönemi sona erdikten sonra tespit edilmesi halinde de, tespit tarihinde geçerli olan sözleşmenin sona erdirileceği düzenlenmiştir.


Anılan düzenlemeler uyarınca verilen ihtar puanı cezasının, cezaya konu eylem tarihinde geçerli olan sözleşme dönemini kapsadığı sonucuna varılabilmektedir. Önceki sözleşme döneminde işlenen ve fakat disiplin işlemlerinin sürmesi nedeni ile yeni sözleşme döneminde verilen ihtar puanı cezası, önceki sözleşme dönemine dahil edilmelidir.


Bununla birlikte, ihtarı gerektiren fiilin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde gerekli işlemlerin başlatılması gerekmektedir. Tespit tarihinden itibaren başlatılan işlemlerin de altı ay içerisinde sonlandırılması gerekmektedir. Tespitin yapılamaması halinde ise ihtarı gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde ihtar puanı cezası verilmesi gerekmektedir. Anılan tarihlere uyulmaması halinde idarenin disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

308 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page