top of page
  • Av. Arda Aşık

6552 sayılı Torba Yasanın Aile Hekimliği ile ilgili Hükümleri

Güncelleme tarihi: 26 Ara 2020

10.09.2014 tarihinde onaylanan 6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ile getirilen değişikliklerin Aile Hekimlerine Etkileri;


Uzun zaman gündemde kalan Torba Yasa 10.09.2014 tarihinde onaylanarak yasalaştı. 6552 sayılı kanunun kimi maddeleri aile hekimlerini ilgilendirdiğinden aşağıdaki bildirimlerin yapılması gerekmiştir.


1. Yasanın 3. maddesi ile; 4857 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İşverenler, alt işverene iş vermeleri hâlinde, bunların işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini işçinin başvurusu üzerine veya aylık olarak resen kontrol etmekle ve varsa ödenmeyen ücretleri hak edişlerinden keserek işçilerin banka hesabına yatırmakla yükümlüdür.”


Anılan madde hükmü uyarınca, Aile Sağlığı Merkezlerinde çeşitli hizmet kalemlerinde çalıştırılan işçileri bizzat çalıştırmayarak hizmet satın alma yoluna giden aile hekimlerinin; çalıştırılan işçinin ücretinin tam ödenip ödenmediğini kontrol etmek zorundadır. Yasa ile verilen bu yükümlülüğün yerine getirilmesinde işçiye ücretinin eksik ödendiği tespit edilirse hizmet alımı yapılan gerçek veya tüzel kişiye ödenmesi gereken bedelden düşülmek üzere eksik ödenen bedel işçinin banka hesabına yatırılması gerekmektedir.


2. Yasanın 6. maddesi ile4857 sayılı Kanunun 56 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise altıncı fıkraya göre tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür.”


Anılan madde hükmü uyarınca, Aile Sağlığı Merkezlerinde çeşitli hizmet kalemlerinde çalıştırılan işçileri bizzat çalıştırmayarak hizmet satın alma yoluna giden aile hekimlerinin; çalıştırılan işçinin yıllık ücretli izin sürelerinin tam olarak kullandırılmasını denetlemek ve sağlamak ile yükümlü kılınmıştır. Aynı şekilde hizmet satın alınan gerçek veya tüzel kişiden izin kayıt belgesinin bir örneğinin alınması ve çalışanın özlük dosyasında saklanması gerekmektedir. Yıllık izin sürelerinin hesaplanmasında çalışanın hizmet satın alınan gerçek veya tüzel kişi adına olan çalışması değil asıl işveren niteliğindeki aile hekiminin/hekimlerinin yanındaki çalışma süresi dikkate alınmalıdır.


3. Yasanın 17. maddesi ile; 6331 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir.”


Anılan düzenleme ile ondan az çalışanı bulunan ve tehlike sınıflamasında az tehlikeli sınıfından bulunan işyerleri için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca alınması gereken sağlık raporlarının aile hekimleri tarafından da verilebileceği düzenlenmiştir.


4. Yasanın 69. maddesi ile; 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine “ağız ve diş sağlığı merkezleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri” ibaresi, üçüncü cümlesine “ayda” ibaresinden sonra gelmek üzere “aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde” ibaresi eklenmiştir.


Anılan düzenleme ile aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerinde tutulacak nöbetler karşılığında ödenecek ücret düzenlenmiştir. Nöbet ücreti, nöbet süresinin kesintisiz 6 saat olması şartı ile 657 sayılı Kanunun ek 33. Maddesinde bulunan listedeki gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacağı ve aylık 60 saati geçen nöbet çalışması hakkında herhangi bir ödeme yapılmayacağı düzenlenmiştir.


5. Yasanın 117. maddesi ile; 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca belirlenen aile sağlığı merkezlerinde çalışma saatleri dışında, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları personeline nöbet görevi verilebilir.”


Anılan düzenleme ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından belirlenecek olan aile sağlığı merkezlerinde normal mesai saatinden sona aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına nöbet görevi verilebileceği düzenlenmiştir. Söz konusu görevlendirmeye karşın gerekliliğin devamı halinde belirlenen aile sağlığı merkezlerinde Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında çalışan personele de nöbet görevi verilebileceği düzenlenmiştir.


Tüm aile hekimliği kamuoyuna duyurulur.

26 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page