top of page
  • Av. Arda Aşık

Sanayi Sicil Belgesi İçin Son Günler

Güncelleme tarihi: 23 Ara 2020

1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bzı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 3. Maddesi ile 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununda yapılan değişiklik ile “bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler” de sanayi işletmesi olarak kabul edilmiştir.


Anılan değişiklik uyarınca bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmelerin, Bakanlıkta tutulacak sanayi siciline kaydettirilmesi ve alınacak sanayi sicil belgesinin gerektiğinde yetkili memurlara ibraz edilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu anlamda yeni kurulacak işletmelerin de işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce sanayi siciline kayıt belgesi alınması gerekmektedir.


Yasa gereği, Sanayi Siciline, sanayi işletmelerinin kuruluş ve faaliyeti hakkında malümat, sermaye (Yerli ve yabancı sermaye ile sabit ve mütedavil kıymetler) makina ve tesislerin cinsi, nev’i, miktarı, imal ve istihsal kudretleri gibi bunların bünyelerini ekonomik ve teknik durumlarını belirten ve her sanayi işletmesinin veya kolunun özelliklerine göre iktisat ve Ticaret Vekaletince tesbit edilip ilan edilecek ve ilgililerden bir beyanname ile istenecek olan bilgiler kaydedilir. Anılan zorunluluk gereğince bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmelerin kapasite raporlarını tanzim etmesi gerekecektir.


Bununla birlikte sanayi sicil belgesi olan işletmeler, bir önceki yıla ait bilgileri içeren Yıllık İşletme Cetvelleri’ni her yılın ilk dört ayı içerisinde bildirim mecburiyetleri bulunmaktadır.


Yeni açılan sanayi işletmeleri, faaliyete başladıkları tarihten itibaren 2 ay içinde sanayi siciline kayıt olmak zorundadır. Geçici veya tamamen faaliyetine son vermesi, verilen beyanname bilgilerinde (unvan, ürün ve adres) değişiklik olması halinde 1 ay içinde Bakanlık İl Müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Sanayi Sicil Belgesi’nin veriliş tarihi itibariyle 2 yılda bir vize ettirilmesi gerekmektedir.


Sanayi işletmeleri tarafından öncelikle durumuna göre Ticaret, Sanayi veya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıt olunması, ardından kapasite raporunun hazırlanması ve sanayi sicil kaydı başvurusunun yapılması gerekmektedir.

Yasa uyarınca, sanayi işletmelerinin hiç veya süre içerisinde sanayi siciline tescil ettirilmemesi, yasaya göre verilen beyannamelerde meydana gelen değişiklikleri, kapanma ve faaliyete geçme durumlarını hiç veya süresinde bildirilmemesi, yıllık işletme cetvellerini süresinde bildirmeyenler ve sanayi sicil belgesini yetkili memurlara ibraz etmeyenler hakkında idari para cezası uygulanması düzenlenmiştir.


Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi siciline kaydolmayanlara, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde sanayi siciline kaydolup sanayi sicil belgesi alma hakkı ve süresi tanınmıştır. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu süre 30.06.2018 tarihi itibari ile sona ermektedir. Anılan sürenin geçmesinin arından sanayi siciline kayıt olması gerekirken kayıt olmayan sanayiciler hakkında idari para cezası uygulanabilecektir.

86 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Комментарии


bottom of page