top of page
  • Av. Arda Aşık

4483 sayılı Kanun uyarınca işletilen soruşturma prosedürü

Güncelleme tarihi: 26 Ara 2020

Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının görevleri gereğince yapmış oldukları eylemlerinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca suç teşkil etmesi halinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılabilmesi için 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca soruşturma izni alınması gerekmektedir.


Soruşturma izni verilmesi isteminin değerlendirilebilmesi için yetkili merci tarafından ön inceleme başlatılır. Soruşturma izni vermeye yetkili merci ilçelerde görevli memur ve diğer kamu görevlileri için kaymakam, illerde görevli memur ve diğer kamu görevlileri hakkında ise validir.


Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılacak ihbar veya soruşturma izni vermeye yetkili merciin tespiti neticesinde re’sen ön inceleme başlatılabilir.


Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabileceği gibi, görevlendireceği bir veya birkaç denetim elemanı veya hakkında inceleme yapılanın üstü konumundaki memur ve kamu görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle de yaptırılabilir. İnceleme yapacakların, izin vermeye yetkili merciin bulunduğu kamu kurum veya kuruluşunun içerisinden belirlenmesi esastır. İşin özelliğine göre bu merci, anılan incelemenin başka bir kamu kurum veya kuruluşunun elemanlarıyla yaptırılmasını da ilgili kuruluştan isteyebilir.


Ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler, bakanlık müfettişleri ile kendisini görevlendiren merciin tüm yetkilerine haizdir. Yapacakları incelemede 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri de dikkate alınarak her türlü ifade, delil toplama, bilgi ve belge isteme hak ve yetkilerine haizdirler.


Ön inceleme sonucunda düzenlenecek rapor soruşturma izni vermeye yetkili mercie sunulur. Merci tarafından soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine dair bir karar verilmesi zorunludur. Kararların gerekçeli olması zorunluluğu ise hem Anayasa hem de 4483 sayılı Kanun gereğidir.


Soruşturma izni vermeye yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun ihbarından veya tespitinden itibaren ön inceleme dahil en geç otuz gün içinde verir. Bu süre, zorunlu hallerde onbeş günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir.


Soruşturma izni verilmesine dair karara karşı hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisi tarafından, yetkili merciin kararının kendisine tebliğinden itibaren on gün içerisinde, yetkili merciin yargı çevresinde bulunduğu bölge idare mahkemesi nezdinde itiraz edilebilir. Bölge İdare Mahkemesinin itiraz üzerine vermiş oldukları kararlar kesindir.


Soruşturma izninin itiraz edilmeden veya itirazın reddi sonunda kesinleşmesi ya da soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı yapılan itirazın kabulü üzerine dosya, derhal yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. İzin üzerine ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve diğer kanunlardaki yetkilerini kullanmak suretiyle hazırlık soruşturmasını yürütür ve sonuçlandırır. Bu itibarla başlatılan soruşturmada iddia konusu eylemlerin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca suç teşkil edip etmediği soruşturulur. Bu soruşturmada şüpheli konumundaki memur veya diğer kamu görevlisi hakkındaki iddialar ile savunmaları değerlendirilir, deliller toplanır ve suç oluştuğu hakkında kuvvetli şüphe, delil ve kanaat bulunması halinde iddianame düzenlenir.


Cumhuriyet Başsavcılık tarafından düzenlenen iddianame ilgili görevli ve yetkili mahkemeye iletilir. Mahkeme tarafından memur veya diğer kamu görevlisinin eyleminin suç olup olmadığı ve cezası hakkında bir karar verilir. 

104 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page